sda

Evidencia podaných veterinárnych liekov v zmysle zákona 156/2018 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 362/2011 Z. z.

Prihlásenie

Obnoviť heslo

Registrácia

Prístupové údaje budú zaslané na registračný email

Ochrana osobných údajov - Evidencia podaných veterinárnych liekov

Informácia prevádzkovateľa podľa čl. 13 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“) v súlade s § 19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „zákon“) o spracúvaní osobných údajov.

Prevádzkovateľ:

 • Štátna veterinárna a potravinová správa SR (ďalej len „prevádzkovateľ“)
 • Botanická 17
 • 842 13 Bratislava
 • IČO: 00156426

Kontaktné údaje na zodpovednú osobu prevádzkovateľa

 • E-mail: gdpr@svps.sk

Účel spracúvania osobných údajov dotknutých osôb

Identifikácia a verifikácia súkromného veterinárneho lekára nahlasujúceho informáciu o spotrebe veterinárnych liekov u potravinových zvierat, spracovávanie výsledkov z evidencie o spotrebe veterinárnych liekov u potravinových zvierat, uskutočňovanie elektronického výkonu verejnej moci.

Právny základ spracúvania osobných údajov

 • zákon č. 156/2018 Z.z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony,
 • zákon č. 152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov,
 • zákon č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov,
 • zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov.

Rozsah spracúvaných osobných údajov

 • meno a priezvisko
 • e-mail adresa
 • telefonický kontakt
 • pridelené číslo osvedčenia KVL SR

Tretie strany / prijímatelia, ktorým budú / môžu byť osobné údaje poskytnuté

Iné príslušné orgány štátnej správy alebo územnej samosprávy, súdy, orgány činné v trestnom konaní, prokuratúra, exekútorské úrady alebo iné oprávnené subjekty na základe všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky alebo Európskej únie.

Predpokladaná doba spracúvania osobných údajov

Osobné údaje budú spracúvané počas trvania uvedeného účelu spracúvania, osobné údaje, ktoré sa po skončení trvania účelu spracúvania stanú nepotrebnými - osobné údaje v dátových súboroch budú vymazané z elektronických médií a dokumenty s osobnými údajmi v písomnej forme budú zlikvidované skartovaním s výnimkou tých údajov v elektronickej forme a písomných dokumentov, ktoré musia byť po skončení účelu spracúvania uchovávané u prevádzkovateľa na základe zákonov, ktoré tvoria právny základ spracúvania osobných údajov dotknutých osôb; dokumenty s osobnými údajmi, ktoré sú súčasťou registratúrnych záznamov budú skartované po uplynutí úložnej doby v súlade so zákonom č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach v znení neskorších predpisov.

Vyhlásenie prevádzkovateľa

Prevádzkovateľ nebude využívať osobné údaje dotknutých osôb na iný ako uvedený účel, spracúvať ich v rozsahu nad uvedený rozsah a poskytovať, prípadne sprístupňovať iným subjektom s výnimkou uvedených subjektov. Osobné údaje dotknutých osôb nebudú prenesené do krajín mimo Európskej únie ani Slovenskej republiky. Prevádzkovateľ nespracúva údaje dotknutej osoby na účely priameho marketingu vrátane profilovania. Okrem práva na informácie, majú dotknuté osoby právo: požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom, ktoré sa ich týkajú, na opravu osobných údajov, na obmedzenie spracúvania osobných údajov, na prenosnosť osobných údajov, na výmaz (napr. osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali; osobné údaje sa spracúvali nezákonne...), namietať voči spracúvaniu ich osobných údajov, podať návrh na začatie konania podľa §100 zákona o ochrane osobných údajov.

Vyplnením registračného formulára registrovaný subjekt súhlasí so spracovaním zaznamenaných osobných údajov na účely uvedené v tomto prehlásení prevádzkovateľa.